Xem ngay chờ chi

Cách lấy ảnh thumbnail youtube tự động

Cách lấy ảnh thumbnail youtube tự động

Chép đoạn code sau vào chỗ cần lấy hiển thị ảnh thumbnail

<?php

$url = $value[‘url’];

preg_match(‘%(?:youtube(?:-nocookie)?\.com/(?:[^/]+/.+/|(?:v|e(?:mbed)?)/|.*[?&]v=)|youtu\.be/)([^”&?/ ]{11})%i’, $url, $match);

$youtube_id = $match[1];

http://img.youtube.com/vi/<?php echo $youtube_id; ?>/0.jpg // la hinh can lay

?>

nhớ thay các thông số cho phù hợp

$url = $value[‘url’];  => là url của video youtube

http://img.youtube.com/vi/<?php echo $youtube_id; ?>/0.jpg => là đường dẫn của file hình thumbnail youtube

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x