Xem ngay chờ chi

Code chuẩn nhúng file flash

Code chuẩn nhúng file flash

<object classid=”clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000″ codebase=”http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0″ width=”100%” height=”100%”>

<param name=”movie” value=”flashmovie.swf” />

<param name=”quality” value=”high” />

<PARAM NAME=”SCALE” VALUE=”exactfit”>

<param name=”wmode” value=”transaprent”></param>

<embed src=”<?php echo get_template_directory_uri().’/flash/uc-chau.swf’;?>” quality=”high” type=”application/x-shockwave-flash” width=”100%” height=”100%” wmode=”transparent” SCALE=”exactfit” pluginspage=”http://www.macromedia.com/go/getflashplayer” />

</object>

 

Lưu ý : 1 <param name=”wmode” value=”transaprent”></param>

 Giúp nó ẩn file flash khi bật popup do đó không bị đè layer

2 Tham số wmode=”transparent” cũng có vai trò như trên

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x