Xem ngay chờ chi

Thêm nhiều post type vào kết quả tìm kiếm

Thêm nhiều post type vào kết quả tìm kiếm

Như các bạn cũng đã biết mặc định wordpress chỉ cho hiển thị kết quả tìm kiếm mặc định là bài viết khi ta sử dụng nhiều post type thì phải khai báo 1 hàm để nó hiểu và hiển thị nhiều post type trong kết quả tìm kiếm.Bạn chỉ cần bỏ hàm sau vào file function.php của theme hiện tại

// them post type vao ket qua tim kiem

function filter_search($query) {

if ($query->is_search) {

$query->set(‘post_type’, array(‘post’, ‘product’,’agency’,’consult’));

};

return $query;

};

add_filter(‘pre_get_posts’, ‘filter_search’);

 

Với array(‘post’, ‘product’,’agency’,’consult’)); là những post type bạn muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm

Chúc bạn thành công khi hiển thị nhiều post type trong kết quả tìm kiếm

mradmin

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn đã xem chưa? x